Privacyverklaring

Deze verklaring betreft het omgaan met uw privacy

Esther den Hollander Passchier, Buro Dapper & Co te Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Ik verwerk jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens vrijwillig aan mij als behandeld therapeut van Buro Dapper & Co hebt verstrekt.

Deze gegevens gebruik ik alleen voor de duur van een behandeltraject en in overleg bij een vervolgtraject.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum kind
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gezinssamenstelling
 • Beroep beide ouders

Uw dossier bevat :

 1. Behandelingsovereenkomst ondertekend door ouders en therapeut
 2. Gegevens uit het intakeformulier
 3. Informatie uit de sessies met de ouders uit het intakegesprek
 4. Informatie uit de sessies met het cliëntje uit de sessies.
 5. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Het voeren van mijn administratie.
 • Contacten en e-mailen indien nodig om mijn behandeling uit te kunnen voeren.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier: zoals NAW gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Doeleinden van de persoonsgegevens

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 2. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
 3. Beroepsgeheim
  Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
 4. Minderjarigen
  Volgens het patiëntenrecht uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro Dapper & Co en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen met dit formulier Formulier persoonsgegevens

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Buro Dapper & Co wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • De kosten van het consult.

Cookies of vergelijkbare technieken

 • Google Analytics (analytische cookies)
  Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 • Functionele cookies
  Buro Dapper & Co plaatst functionele cookies om de website beter te laten werken, bijvoorbeeld om het juiste lettertype te tonen. Buro Dapper & Co plaatst geen Tracking cookies. Kijk voor meer informatie over de cookies op mijn website hier (cookieverklaring)

Linken naar andere sites

Op de website kun je links aantreffen naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Buro Dapper & Co geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van je gegevens door die organisaties.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Buro Dapper & Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

Buro Dapper & Co
Nieuwe Zeeweg 82
2202 HB Noordwijk
06 28 06 28 64
buro.dapper.en.co@gmail.com
Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer: 70945357

1 maart 2021